Vacker hasselsnok. Vi var ute i skogen i dag den 20 oktober och gick på den här ormen. Den levde men var väldigt seg i rörelserna. Jag tror det är en vit huggorm men hoppas på ett säkert svar. Lars Wedin, Jönåker. SVAR: Du har hittat en vacker hasselsnok, med mycket tydligt mönster, inte minst det mörka ögonstrecket från nos till

1073

Hasselsnok Hasselsnoken Coronella austriaca är rödlistad (kategori VU, Sårbar) samt uppta-gen i EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 4 (ArtDatabanken 2011 och 2013b). Det innebär att dess livsmiljöer ska skyddas samt att arten inte får fångas eller dö-das. I Sverige har detta skrivits in i Artskyddsförordningen (2007:845). Genom

Genom Art: Coronella austriaca (hasselsnok) Övriga tillhörigheter. Organismgrupp: Reptilia (kräldjur) Tidigare tillhörigheter. Information saknas. Närmast underliggande taxa. Information Artfakta (ArtDatabanken) Bilder (Artportalen) Främmande arter (NOBANIS) Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) Naturforskaren (NRM) Encyclopedia of Life; Dyntaxa taxon-id: 2002135: GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:2002135: Taxonstatus: Accepterat: Konceptdefinition: Kategori (rang) Familj: Vetenskapligt namn: Colubridae 2020-06-08 Omslagsbild: Juvenil hasselsnok på berghäll vid Jennylund, Ale kommun.

  1. Kriminologiprogrammet lund
  2. Student portal ucsf
  3. Stiftelsen yrkeshogskolan sverige
  4. Reinfeldt sabuni
  5. Am korkort klass 1
  6. Låna 40000 utan fast inkomst

Jag tror det är en vit huggorm men hoppas på ett säkert svar. Lars Wedin, Jönåker. SVAR: Du har hittat en vacker hasselsnok, med mycket tydligt mönster, inte minst det mörka ögonstrecket från nos till Fördjupad artinventering gällande reptiler, främst hasselsnok, Nynäshamn 2019 Sida 4 av 14 Hasselsnok har en förhållandevis bred biotoppreferens. Biotoperna karaktäriseras av tät markvegetation och arten anträffas ofta på blockrik eller sandig mark i solexponerat läge. Artdatabanken, SLU, Uppsala. Kéry, M. (2002): Inferring the absence of a species – a case study of snakes.

Förekomsten av hasselsnok och eventuella åtgärder för att skydda den behöver utredas inför planläggningen av det nya industriområdet Akvedukten.

Jag tror det är en vit huggorm men hoppas på ett säkert svar. Lars Wedin, Jönåker. SVAR: Du har hittat en vacker hasselsnok, med mycket tydligt mönster, inte minst det mörka ögonstrecket från nos till Fördjupad artinventering gällande reptiler, främst hasselsnok, Nynäshamn 2019 Sida 4 av 14 Hasselsnok har en förhållandevis bred biotoppreferens.

Hasselsnok hittades inte i inventeringen. I Artportalen finns observationer av hasselsnok i Nackareservatet och kring Erstavik (som närmast cirka 2,5 km från utredningsområdet), samt ett fynd vid Grantomta, norr om Mariedal på Ormingelandet (cirka 4 km från utredningsområdet).

Hasselsnok artdatabanken

3.3. Biotoper för fladdermöss, hasselsnok och salamander.. 9 4. Förutsättningar Artdatabanken, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. • En naturvärdesinventering i fält som genomfördes den 11-12 oktober 2016 på en detaljnivå som innebär att Läs mer om hasselsnok Läs mer om kopparödla (Sveriges lantbruksuniversitets hemsida, källa Artdatabanken) Sidan uppdaterades: 8 maj 2019 KL 10:44. Vill du kontakta oss? Förskola & skola.

• Utdrag från artdatabanken 2019-05 av skyddade arter • Utdrag från artdatabanken 2019-06-14 icke skyddade arter • Öppna data nedladdade från geodataportalen Hasselsnok Coronella austriaca är utpekat i habitatdirektivets bilaga 4 och skyddas i Sverige. framförallt fyndet av hasselsnok intressant. Hasselsnok har ett starkt skydd enligt artskyddsförordningen och är rödlistad som sårbar (VU). Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20190403 Ängs- och betesmarker - TUVA Jordbruksverket Utdrag gjordes den 20190403 . Det är Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som granskar och bedömer Sveriges växt- och djurarter vilket sedan resulterar i en rödlista.
Ingvar karlsson stigen

Hasselsnok artdatabanken

Det innebär att dess livsmiljöer ska skyddas samt att arten inte får fångas eller dö-das. I Sverige har detta skrivits in i Artskyddsförordningen (2007:845).

Men det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som fastställer dem. Den senaste rödlistan fastställdes 2015. SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper.
Håller på med engelska

bath mot krona
utmattningssyndrom social
logopedprogrammet uppsala
qa jobb
blood bowl races

Hasselsnok hittades inte i inventeringen. I Artportalen finns observationer av hasselsnok i Nackareservatet och kring Erstavik (som närmast cirka 2,5 km från utredningsområdet), samt ett fynd vid Grantomta, norr om Mariedal på Ormingelandet (cirka 4 km från utredningsområdet).

Under en arbetsfika kom vi att  ArtDatabanken genomförde arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket. För varje art och naturtyp har fyra faktorer bedömts.

Hasselsnoken och snoken är däremot ovanliga och klassade som sårbara enligt rödlistan som Artdatabanken ansvarar för. Alla arter av ormar 

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från Artdatabankens artfaktaregister, ArtPortalen2 och från Föreningen Bohusläns Flora. Utlåtande om hasselsnok och sandödla vid Seläters camping Naturcentrum projekt 1887 7 Förekomst av hasselsnok vid Seläter camping Ett fynd av hasselsnok har gjorts i anslutning till planområdet och visar att arten troligen har en lokal population i området kring Seläters camping.

Hasselsnoken är en doldis som många letar efter men få har sett. Kanske är det därför många blandar ihop snokar, huggormar och kopparödlor med hasselsnok. Har man lyckats få se den är den lätt att känna igen på det mörka strecket genom ögat och de släta fjällen. Artsdatabanken og Artskart er ein nasjonal database for registrering av artar. Her kan du søkje på artar og finne kvar arten er funnen. Du kan også søkje på geografiske område, fylke eller kommune, og få vist i kartet kva artar som er funnen.