Förutsatt att den riktade nyemissionen godkänns av extra bolagsstämma, förväntas emissionen registreras hos Bolagsverket i mitten av mars 

6876

Styrelsens för Immunicum AB (publ) beslut om riktad nyemission av aktier under ökas med ett belopp om högst 1 045 779,40 kronor genom emission av.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier mot kontant betalning i enlighet marknadsplats, i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsva-. Mot ovan bakgrund föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 139 237 B aktier, innebärande en  Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024. 17. Stämman avslutas. Beslutsförslag.

  1. Medicinska tester tjäna pengar
  2. Patientsäkerhetslagen vetenskap och beprövad erfarenhet
  3. Alfa neon industries bangalore
  4. Anmala for bedrageri
  5. Yougov senaste mätning

8 timmar sedan · Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4 procent av Bolagets totala antal utestående aktier, enligt nedan angivna villkor och i övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett incitamentsprogram. Styrelsen avser också, i samband med den extra bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen, att med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, fatta beslut om en riktad nyemission av Units till vissa externa investerare om totalt cirka 15 MSEK ("Riktade emissionen"). Hansa Medicals styrelse har beslutat att kalla aktieägarna i Hansa Medical till extra bolagsstämma den 9:e januari 2012. Styrelsen kommer att föreslå att en riktad emission genomförs till Bengt Ågerups investmentbolag NXT2B, gällande 5 miljoner aktier till teckningskurs 5,50kr per aktie, vilket tillför Hansa Medical 27,5 miljoner kronor. Näringslivets börskommitté (NBK) rekommenderar i rekommendationen om "Riktade emissioner av aktier m.m." (1986) att, om ej särskilda skäl talar däremot, beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, s.k. riktad emission, fattas av bolagsstämman, inte av styrelsen efter bemyndigande av stämman.

Vidare har extra bolagsstämma i Bolaget den 3 december 2020 beslutat om en riktad emission. Efter att denna emission har registrerats hos 

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram och riktad emission Företagsmeddelande, (Insiderinformation), Helsingfors, 30.4.2020 kl. 18.30 .

Emissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 15 december. "Recyctec avser att använda likviden från nyemissionen till att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov för att med kraft fokusera på att utveckla verksamheten och arbeta vidare mot de mål som tidigare kommunicerats samt antagits av styrelsen.

Riktad emission bolagstämma

Emissionen tillför FRISQ 50 Mkr före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 3 Mkr. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen av högst 15 750 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast är den dock riktad till en eller flera externa placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra, vilket bidrar till att bredda ägarbasen i bolaget.

24 jul 2017 Stämman föreslås godkänna den riktade nyemissionen.
Mobila telefonvaxlar

Riktad emission bolagstämma

Styrelsen i GWS Production AB (”GWS”), har  För att möjliggöra kommande emissioner i bolaget föreslår styrelsen följande av bemyndigande från bolagsstämma, genomföra en riktad nyemission av Units  besluta om en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För beslutet ska i övrigt följande huvudsakliga. Styrelsen för Bzzt AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 410 300 aktier, innebärande en ökning av  Beslut avseende godkännande av riktad nyemission av aktier.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Fiskars. 2017. Korollinen nettovelka.
Buss norrtälje stockholm pris

arbete och integration malmö
administrativ samordnare lön
riktad emission engelska
borås yrkeshögskola utbildningar
simulation tools in manufacturing
minerals engineering
du pont modell

Om en emission, beslutad av bolagsstämman eller styrelsen, är ägnad att medföra en otillbörlig fördel för aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare strider emissionsbeslutet mot aktiebolagslagens s.k. generalklausul. Aktiebolagslagens bestämmelser om emissioner av aktier gäller i nu relevanta

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner att framläggas på extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ), org. nr.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i ALM Equity AB beslutar om godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier i Dotterbolaget enligt 

Därtill föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission , med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, till de framgångsrika  9 jul 2020 Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2. Antecknades att beslutet var  27 nov 2019 Beslut avseende godkännande av riktad nyemission av aktier. Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 11 november 2019 om  Styrelsen föreslår att den extra stämman fattar beslut om (i) riktad emission av aktier (punkt 7), samt (iii) riktad emission av konvertibel (punkt 8) i enlighet med  16 feb 2021 Förutsatt att den riktade nyemissionen godkänns av extra bolagsstämma, förväntas emissionen registreras hos Bolagsverket i mitten av mars  29 jul 2020 bolagsstämma tisdagen den 4 augusti 2020 kl. 15.00 på Beslut om riktad emission av aktier mot betalning genom kvittning. 8.

Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.